Skip to main content

Sturing van decentrale welzijnsorganisaties Vervolgonderzoek

Datum van publicatie: 2007-06-05

De rekenkamercommissie Den Haag heeft onderzocht of het college de afspraken met de raad heeft nageleefd die voortvloeiden uit het welzijnsrapport uit 2005.

De belangrijkste conclusie is dat niet alle afspraken door het college in voldoende mate zijn nagekomen. De rekenkamercommissie doet aanbevelingen voor verdere verbetering van de sturing van de decentrale welzijnsorganisaties.

Centrale onderzoeksvraag

Heeft het college van b&w de toezeggingen aan raad en rekenkamercommissie doorgevoerd en daarmee de voornaamste gebreken in de sturing door de gemeente van de dwo’s verbeterd, die bleken uit het rekenkameronderzoek van 2004?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Den Haag
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Coen Eisma
Onderzoek door
Rekenkamer zelf