Skip to main content

Subsidiebeleid en -uitvoering Uitgeest

Datum van publicatie: 01-03-2020

Uit het onderzoek komt naar voren dat de rechtmatigheid op orde is, dat de aanvragers van subsidies doorgaans tevreden zijn en dat de ambtelijke fusie van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo een positief effect heeft gehad op het subsidieproces van Uitgeest. Daar staat tegenover dat verbeteringen mogelijk zijn door het opstellen van een overkoepelend subsidiebeleid en het formuleren van maatschappelijke doelen en/of financiële kaders. Ook zijn verdere verbeteringen mogelijk in het subsidieproces en de administratie ervan. Ten slotte, kan de informatievoorziening aan de raad verbeterd worden door structurele informatievoorziening en periodieke evaluaties.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is de uitvoering van het subsidiebeleid van de gemeente Uitgeest rechtmatig, doelmatig en doeltreffend en hoe geeft de gemeenteraad invulling aan de kaderstellende en controlerende rol?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Frank van der Knaap
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
B&A