Skip to main content

Subsidiebeleid van de gemeente Kerkrade

Datum van publicatie: 2011-06-29

Het subsidiebeleid is helder opgezet en geeft voldoende handvaten om de doelen te dienen waarvoor subsidies worden opgezet.

Planning en control-cyclus op het gebied van subsidies is echter niet volledig rond. Dat geldt wel voor de subsidieverlening sec., zijnde het traject van aanvraag, voorlopige subsidieverlening, verantwoording en definitieve subsidieverlening, maar niet voor het aspect van de realisatie van beleidsdoelen. De doeltreffendheid van het subsidiebeleid is zowel in de beleidsdocumenten als in de uitvoering onderbelicht.

Voor een doeltreffend subsidiebeleid is het noodzakelijk dat subsidieverlening verbonden wordt aan heldere doelen. Subsidieverlening kan slechts doeltreffend zijn als er sprake is van maatschappelijke relevantie. Derhalve dient het maatschappelijk effect waarvoor subsidieverlening wordt ingezet in het subsidiebeleid en in de subsidiebeschikkingen te worden opgenomen. Daarmee wordt dan de “outcome” van subsidieverstrekking omschreven en kan beoordeeld worden of de juiste activiteiten gesubsidieerd worden. Die heldere maatschappelijke effecten zijn maar marginaal aangetroffen. Ook qua doelmatigheid zijn verbeteringen te realiseren door subsidieverstrekking te verbinden aan heldere doelen. Voor de vraag of de juiste doelen bereikt zijn, moet de output helder zijn. Dat is slechts in beperkte mate het geval. Door of namens het college is niet onderzocht of de subsidieverstrekking wezenlijk bijdraagt aan realisatie van het beleid.

Centrale onderzoeksvraag

Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen:

  1. in de beleidsvaststelling en vervolgens de verantwoording door de professionele instellingen;
  2. in de mate waarop de administratieve lasten voor vrijwilligersorganisaties en de gemeente beperkt zijn.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Kerkrade
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Bertie Vermeersch-Dortants
Onderzoek door
Rekenkamer zelf