Skip to main content

Subsidiebeleid

Datum van publicatie: 2021-06-04

In het voorjaar van 2018 heeft de rekenkamercommissie een vooronderzoek uitgevoerd naar de inzet van het subsidie-instrument in algemene zin. Met het vooronderzoek wilde de rekenkamercommissie voor de raad inzichtelijk maken op welke wijze en in hoeverre de gemeente Zoetermeer ervoor zorgt dat de subsidies die zij verstrekt doeltreffend en doelmatig worden ingezet. Eén van de bevindingen toen, was dat de gemeente Zoetermeer werkte aan de modernisering van het stelsel van subsidieverstrekkingen. Geconcludeerd werd verder dat de raad in het subsidiebeleid volgend is in plaats van kaderstellend. De raad mist inzicht in de keuzes die in het subsidiebeleid worden gemaakt. Dit terwijl de gemeente jaarlijks ongeveer €30 miljoen aan subsidies verstrekt, wat gelijk staat aan zo’n 8% van de gemeentebegroting.
Uit dit vervolgonderzoek komt een overwegend positief beeld naar voren van het subsidiebeleid en het subsidieproces van de gemeente Zoetermeer. De kaders van en de besluitvorming over subsidieverlening zijn transparant. Subsidieontvangers hebben waardering voor de toegankelijkheid en meedenkende houding van hun contactpersonen binnen de ambtelijke organisatie. Voor enkele onderdelen wordt nog een mogelijkheid tot verbetering gezien. Er vindt bijvoorbeeld nauwelijks evaluatie plaats en er is geen bewuste afweging tussen inkoop en subsidie. De informatievoorziening aan de raad kan scherper en het vaststellen van indicatoren kan behulpzaam zijn in monitoren en beoordelen.

Centrale onderzoeksvraag

Het opstellen van een onderzoeksvraag maakte deel uit van de opdracht. Het onderzoek richt zich op vijf aandachtsgebieden, te weten: de keuze voor het beleidsinstrument subsidie; objectiviteit en transparantie van het beleidsmatig afwegingskader; de bijdrage van subsidies aan de brede maatschappelijke opgave; de doelmatigheid van bedrijfsvoering bij subsidieregelingen; rolverdeling, rolbewustzijn en rolvastheid van raad en college.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zoetermeer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Anna de Vries-Asselbergs
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Sira Consulting