Skip to main content

Taken Op Afstand Dichtbij: een rekenkameronderzoek naar de rol van de raad in Zutphen bij het op afstand plaatsen van taakuitvoering

Datum van publicatie: 22-03-2018

Onderzoek naar de rol van de raad bij het op afstand zetten van taken, in ontwerp-, uitvoerings- en bijsturingsfasen? Eerst is een referentiekader opgesteld dat normen en verwachtingen geeft in de genoemde fasen van het op afstand zetten van taakuitvoering. Vervolgens is de praktijk onderzocht met behulp van illustratieve cases van taakuitvoering op afstand. Dit zijn de gemeenschappelijke regeling Tribuut (lokale belastingheffing), verzelfstandiging Musea (uitvoering museale kunst en cultuurbeleid) en de exploitatie van terrein Kaardebol (Kas). Alle cases hebben het kenmerk ‘verlengd lokaal bestuur’.

Centrale onderzoeksvraag

Onderzoeksvragen:
1. Referentie: normen en verwachtingen per fase
A. Wat is de kaderstellende rol van de raad bij het op afstand zetten van taken?
B. Wat is de controlerende rol van de raad bij op afstand gezette taken?
C. Wat zijn de rollen van anderen (college, organisatie op afstand, etc.)? En van welke middelen (informatie etc.) en interacties (afspraken etc.) met deze anderen is de raad afhankelijk, bij het vervullen van haar rol?
2. Praktijk van taken op afstand
A. Zijn de verschillende rollen van de raad helder in de praktijk van taken op afstand?
B. Hoe vult de raad haar rollen in de praktijk van taken op afstand in?
C. Wat zijn in praktijk de bijdragen van anderen (college, partij op afstand, etc.) aan de invulling van de rollen van de raad, qua (verplichte, gewenste) rol, middelen en interactie?
3. Conclusie: referentie versus praktijk
A. In hoeverre zijn er discrepanties tussen normen en verwachtingen (1) en praktijk (2)?
B. Wat kunnen we leren van deze discrepanties?
4. Aanbevelingen
A. Hoe kan de raad haar kaderstellende en controlerende rollende rol versterken?
B. Hoe kunnen anderen (college, partij op afstand, etc.) hun bijdragen verbeteren, zodat de raad haar rol kan versterken?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zutphen
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
J Hagens
Onderzoek door
Rekenkamer zelf