Skip to main content

Terugblikonderzoek – Provinciale grip op Drentse/Friese/Groningse bedrijven met grote risico’s voor hun omgeving

Datum van publicatie: 2023-02-07

De Noordelijke Rekenkamer blikte terug op een onderzoek dat zij in 2016 publiceerde over de provinciale grip op majeure risicobedrijven. Dit zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn boven een bepaalde drempelwaarde. In Noord-Nederland is de Omgevingsdienst Groningen (ODG) aangewezen als Brzo-omgevingsdienst en daarmee verantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij deze bedrijven.

De Noordelijke Rekenkamer beval in 2016 aan om tot een gezamenlijke maat te komen voor het uitvoerings- en kwaliteitsniveau voor de majeure risicobedrijven, de samenwerking tussen de drie omgevingsdiensten in Noord-Nederland te verbeteren en Provinciale Staten schriftelijk en mondeling te informeren over de uitvoering van VTH-taken bij majeure risicobedrijven.

Het grootste deel van de aanbevelingen uit het rapport uit 2016 werken door in het geldende provinciale beleid.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre werken de aanbevelingen uit het onderzoek ‘Provinciale grip op bedrijven met grote risico’s voor hun omgeving’ door?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Noordelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Linze Schaap
Onderzoek door
Rekenkamer zelf