Skip to main content

Thuiszitters een zorg? Een onderzoek naar de aard en omvang van schoolverzuim en thuiszitten in Apeldoorn.

Datum van publicatie: 2021-12-21

Aanleiding: na een definitiewijziging was het aantal thuiszitters dat door leerplicht is geregistreerd in Apeldoorn sterk gedaald ten opzichte van de periode ervoor. Hiervoor ontbrak een duidelijke verklaring. Dit onderzoek richtte zich op de volledige omvang van het aantal thuiszitters en de achterliggende oorzaken.

De bevindingen van dit onderzoek laten zien dat de gemeente ruime aandacht heeft voor de aanpak en het voorkomen van schoolverzuim en thuiszitten. De gemeente Apeldoorn heeft hiervoor een preventieve uitvoeringsvisie waarin met de stakeholders in een sluitende ketenaanpak samen wordt gewerkt. Echter heeft de gemeente onvoldoende zicht en grip op leerlingen die zorgwekkend verzuimen.

Dit komt mede door beperkingen in wet- en regelgeving om in te grijpen bij dit type verzuim. Dit bleek ook uit gesprekken met betrokken instellingen en ouders. Deze instellingen overleggen geregeld op casusniveau en hebben een focus op het opstellen en verbeteren ervan. Wanneer zorg en onderwijs worden gecombineerd ervaren professionals moeizame casusregie en terugkoppeling. Het evalueren, versterken en verbeteren van de beleidsafspraken achten de geïnterviewde professionals nodig omdat de praktijk niet altijd aansluit op de beleidswereld. Ouders geven aan dat de focus ligt op de beperkingen van hun kinderen, terwijl er weinig aandacht is voor wat er wél mogelijk is. De maatregelen tegen de Corona pandemie zorgde ervoor dat er minder toezicht op schoolverzuim mogelijk was.

Centrale onderzoeksvraag

Hoofdvraag: In hoeverre heeft de gemeente Apeldoorn het aantal leerlingen dat van school verzuimt en thuiszit volledig in beeld?

De deelvragen hebben betrekking op de volgende terreinen:
1. Beleid en uitvoering
2. Inzicht in verzuimcijfers
3. Inzicht in verzuimmeldingen
4. Inzicht in oorzaken

Alle deelvragen per onderwerp zijn in het rapport te vinden.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
RKC Apeldoorn
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Joyce Zweers
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Onderzoeksbureau Regioplan