Skip to main content

Toerisme en recreatie in de noordelijke provincies

Datum van publicatie: 21-08-2008

Op 21 februari 2008 heeft de Noordelijke Rekenkamer per provincie een rapport gepubliceerd. De toeristische recreatieve sector draagt in belangrijke mate bij aan de economische bedrijvigheid. Tegelijkertijd kan toerisme en recreatie een inbreuk betekenen op natuurwaarden en legt het beslag op de ruimtelijke omgeving. Deze spanning kan de provincie voor een dilemma plaatsen, aangezien zij op elk van die beleidsterreinen doelstellingen heeft geformuleerd.
Met dit onderzoek beantwoordt de Noordelijke Rekenkamer de vraag of de provincies erin slagen gelijktijdig invulling te geven aan de ontwikkeling van toerisme en recreatie en aan de gebiedsspecifieke ruimtelijke kwaliteit die de provincie nastreeft.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe gaat de provincie om met dilemma’s en knelpunten bij de uitvoering van het toeristisch beleid en wat is het gevolg daarvan voor het realiseren van de doelstellingen op het gebied van toerisme en recreatie?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Provincie(s)
Groningen, Friesland, Drenthe
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)