Skip to main content

Uitbesteden van (beleids)opdrachten en onderzoeken

Datum van publicatie: 2022-10-03

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de opdrachten en onderzoeken die de gemeente Barneveld niet zelf uitvoert, maar uitbesteedt. De gemeente heeft veel taken. Een deel van de taken voert de gemeente zelf uit, voor een ander deel geeft ze opdracht aan externen. In het onderzoek is nagegaan welke overwegingen een rol spelen bij het wel/niet uitbesteden en of uitbesteden efficiënt is. Ook is gekeken welke regels de gemeente hanteert bij het uitbesteden van opdrachten.

Centrale onderzoeksvraag

Welke onderzoeken en (beleids)opdrachten besteedt de gemeente Barneveld uit, wat zijn redenen om uit te besteden en levert het (efficiency) voordelen of nadelen op? Hoe stuurt de gemeente op de uitvoering ervan en na afloop op borging in de organisatie?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Marjolein Barel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Panteia