Skip to main content

Uitbreiding Schipsloot: onderzoek van de rekenkamercommissie Weststellingwerf naar het bedrijventerrein Uitbreiding Schipsloot

Datum van publicatie: 03-12-2018

Weststellingwerf schetste een te zonnig perspectief, toen de gemeente in 2007 besloot tot de uitbreiding van Wolvegaster bedrijventerrein Schipsloot. De verkoop van kavels bleef ernstig achter bij de verwachtingen.

Centrale onderzoeksvraag

Leidt het gemeentelijk beleid voor industrieterreinen in Weststellingwerf tot het gewenste resultaat bij het industrieterrein uitbreiding Schipsloot?
Deze vraagstelling is uitgewerkt in de volgende concrete onderzoeksvragen:
1. Is het beleid voor industrieterreinen in het geval van “Uitbreiding Schipsloot” rechtmatig, effectief en efficiënt opgesteld en uitgevoerd?
2. Kan worden aangetoond waardoor de vraag naar industriegrond zo lang zo laag is geweest? Hoe verhoudt dit zich tot de berekeningen bij aanvang van het project?
3. Zijn de prognoses voor de berekeningen in de jaarrekeningen realistisch, goed en specifiek onderbouwd?
4. Beheerst de gemeente de financiële risico’s van Uitbreiding Schipsloot?
5. Is de gemeenteraad gedurende de planvorming, besluitvorming en uitvoering van Uitbreiding Schipsloot tijdig, accuraat en volledig geïnformeerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Weststellingwerf
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Bureau voor Economische Argumentatie (BEA)