Skip to main content

Uitvoering Wet Ruimtelijke Ordening en afhandeling bouwaanvragen

Datum van publicatie: 09-01-2008

In 2004 heeft de VROM-inspectie de uitvoering van de VROM-taken in de gemeente doorgelicht. De uitkomsten waren negatief. Uit de inspectie kwamen 13 verbeterpunten en 23 aanbevelingen naar voren.
Door de Rekenkamercommissie is onderzoek gedaan naar een specifiek onderdeel van de door VROM-inspectie gesignaleerde problemen met betrekking tot de afhandeling van bouwaanvragen en de uitvoering van de Wet ruimtelijke ordening en de bijbehorende procedures en processen. Het onderzoek heeft nadrukkelijk geen betrekking op toezicht en handhaving.

Centrale onderzoeksvraag

In welke mate zijn beleid en uitvoering door de gemeente Dantumadeel op het gebied van de WRO en de afhandeling van bouwaanvragen doeltreffend en doelmatig te noemen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Noordoost Fryslan
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Renny de Vries-Mulder
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)