Skip to main content

Uitvoering WMO in Amstelveen

Datum van publicatie: 01-09-2011

De Rekenkamercommissie heeft opdracht gegeven voor onderzoek naar de uitvoering van de WMO in Amstelveen op het gebied van de Hulp bij het huishouden. Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in enerzijds de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van Hulp bij het huishouden en anderzijds in de kaderstellende en controlerende rol van de raad bij deze uitvoering.

Centrale onderzoeksvraag

1: Vindt de uitvoering van de Hulp bij het huishouden in de Wmo plaats op een doelmatige en doeltreffende wijze? 2: Wordt de raad op een adequate manier over de uitvoering ingelicht zodat indien nodig bijsturing of aanvulling van de desbetreffende beleidskaders kan plaatsvinden?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Amstelveen
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
B. Dorland
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)