Skip to main content

Vaart uit verankerde visie

Datum van publicatie: 06-10-2014

De gemeente Cranendonck beschikt over een Strategische Visie 2009-2024. Dit zou een cruciaal instrument moeten zijn om sturing te geven aan de toekomstige ontwikkelingen van Cranendonck. In 2014 onderzocht de rekenkamercommissie in hoeverre de Strategische Visie als sturingsinstrument daadwerkelijk is gebruikt in het gemeentelijk beleid.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze heeft de Strategische Visie Cranendonck tot nu toe gewerkt als sturingsinstrument voor de raad, het college en de ambtelijke organisatie?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Cranendonck
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Angelique Hubens
Onderzoek door
Rekenkamer zelf