Skip to main content

Van bouwen naar wonen. Prestatieafspraken met corporaties

Datum van publicatie: 2008-04-01

De rekenkamercommissie heeft onderzoek verricht naar de betekenis van de afspraken over herstructurering van Haagse wijken, verdeling van woningen in de regio, vergroting van woningbouwproductie door corporaties en bevordering van leefbaarheid en veiligheid van wijken.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de afspraken een positieve werking hebben op versnelling van de herstructurering en woningproductie, maar dat voor de onderdelen over herstructurering en leefbaarheid de gemeente niet goed vinger aan de pols houdt en niet goed evalueert om te leren uit het verleden. Voor het onderdeel leefbaarheid bestaat geen goede visie en geen goede verdeling van verantwoordelijkheden tussen partijen.

Centrale onderzoeksvraag

De Rekenkamercommissie van de gemeente Den Haag wil zicht krijgen op de waarde van prestatieafspraken in het bereiken van de gemeentelijke volkshuisvestingsambities. Worden afspraken nagekomen en draagt dat bij aan het bereiken van de gestelde doelen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Den Haag
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Coen Eisma
Onderzoek door
Rekenkamer zelf