Skip to main content

Van Volgend naar Kaderstellend

Datum van publicatie: 03-03-2014

Met dit onderzoek wil de rekenkamer de raad inzicht bieden in de kwaliteit van de vertaling van het
coalitieakkoord 2010-2014 naar een uitvoeringsprogramma en in de samenhang tussen het coalitieakkoord, het uitvoeringsprogramma en de totstandkoming van de raadsagenda. Het betreft hier nadrukkelijk geen inhoudelijke kwalitatieve toets op deze documenten, maar een toets op het proces van beleidsvoorbereiding en –vaststelling in relatie tot de kaderstellende verantwoordelijkheid van de raad. Het onderzoek is begrensd tot de periode 2010-2014.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is de raadsagenda in 2010-2014 bepaald door het coalitieakkoord en heeft de raad gebruik gemaakt van zijn kaderstellende verantwoordelijkheid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Doetinchem
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Schennink
Onderzoek door
Rekenkamer zelf