Skip to main content

Varen zonder goed compas (armoedebeleid &schuldhulpverlening)

Datum van publicatie: 2023-04-13

Zie het rapport.

Centrale onderzoeksvraag

In de onderzoeksopzet van de Rekenkamer is de volgende probleemstelling voor het
onderzoek geformuleerd:
a. Heeft de inhoud van de nota ‘Samen armoede en schulden aanpakken’ voldoende kader geboden
voor een doelmatige en doeltreffende aanpak van genoemde problemen en heeft de uitvoering van daaruit resulterend beleid daadwerkelijk geleid tot meer maatschappelijke participatie en een beperking van de maatschappelijke gevolgen van armoede en schulden?
b. Is de schuldhulpverlening adequaat georganiseerd en wordt deze doelmatig en doeltreffend
uitgevoerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Heusden
Ingestuurd door
Skip Anker
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BMC onderzoek