Skip to main content

Vast wel goed

Datum van publicatie: 2020-02-28

In dit onderzoek is de rekenkamercommissie nagegaan welk vastgoed de gemeente in bezit en/of beheer heeft. Onderzocht is of hiervoor beleid is vastgesteld en welke doelen de gemeente daarmee wil realiseren. In welke mate is het vastgoedbeleid gerealiseerd en draagt het gemeentelijk vastgoed ook bij aan het bereiken van maatschappelijke doelen en wat zijn de bijbehorende financiële componenten hiervan. Nagegaan is of er in het beleid nadere eisen zijn gesteld aan het vastgoedbeheer en of aan die eisen is voldaan. Tenslotte wordt aandacht geschonken aan de rolverdeling tussen ambtelijke organisatie, college en de raad, of wordt gehandeld conform die rolverdeling en of de informatievoorziening daarop is afgestemd.

Centrale onderzoeksvraag

Is er beleid geformuleerd voor het gemeentelijk vastgoed en wat zijn de doelen, op welke wijze draagt het gemeentelijk vastgoed bij aan het bereiken van algemene maatschappelijke doelen en in welke mate wordt het vastgoedbeleid gerealiseerd en wordt bijgedragen aan de maatschappelijke doelen ?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Best
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
J.M. van Berlo
Onderzoek door
Rekenkamer zelf