Skip to main content

Vastgoed- en accommodatiebeleid in Vlissingen

Datum van publicatie: 2021-07-14

De rekenkamer Vlissingen heeft het vastgoed- en accommodatiebeleid en de uitvoering ervan onder de loep genomen, en we constateren daarbij het nodige.
Beleidsmatig ontbreken duidelijke kaders. Wel is helder dat de financiën leidend waren voor de raad.
In de uitvoering is het vastgoed- en accommodatiebeleid versnipperd.
Een van de gevolgen is dat informatie niet of slechts met grote moeite te achterhalen is. Anno 2021 slaagt de gemeente er nog steeds niet in om vraag nummer 1 te beantwoorden, namelijk inzichtelijk maken wat de gemeente nu aan vastgoed heeft.
Onze hoofdconclusie is dat het vastgoed- en accommodatiebeleid van de gemeente Vlissingen niet (voldoende) doelmatig en doeltreffend is. Op dit moment kan informatie onvoldoende snel, betrouwbaar en transparant worden geleverd, waardoor raad en college beleidsmatige afwegingen niet goed kunnen maken. Het majeur project “Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand” levert vooralsnog aanzienlijk minder bezuinigingen op dan beoogd.
Aanbeveling is dan ook om het inzicht te vergroten, de organisatorische en administratieve versnippering aan te pakken en de sturing op de doelen scherper te doen. Goede plannen van aanpak helpen daarbij.

Centrale onderzoeksvraag

In dit onderzoek is de centrale onderzoeksvraag: Hoe doelmatig en doeltreffend is het vastgoed- en accommodatiebeleid?
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zal ook antwoord worden gegeven op de volgende deelvragen:
1. Welk vastgoed (omvang en waarde) is in bezit van de gemeente Vlissingen?
2. Is de administratie van het vastgoed inzichtelijk en compleet en daarmee bruikbaar voor beheer en beleidsvorming?
3. Is de omvang van het vastgoed afgestemd op de behoeftes en doelstellingen uit het sectorbeleid?
4. Welke resultaten zijn behaald sinds het vaststellen van het beleid?
5. Is er vastgesteld beleid rondom verkoop van gemeentelijk vastgoed ?
6. Wat zijn de bevoegdheden rondom verkoop van raad en college?
7. Wat zijn de kosten en opbrengsten van gerealiseerde verkoop?
8. Is er eenduidigheid in de berekening van huur/erfpacht aan de gebruikers?
9. Wordt de gemeenteraad juist en volledig geïnformeerd om een oordeel te kunnen vellen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer kapelle-Vlissingen-Middelburg
Provincie(s)
Zeeland
Ingestuurd door
Steven Hoven
Onderzoek door
Rekenkamer zelf