Skip to main content

Veilig Voorwaarts, rekenkameronderzoek toezicht en handhaving openbare orde en veiligheid

Datum van publicatie: 2021-03-01

De rekenkamer van Molenlanden heeft deelgenomen aan een DoeMee-onderzoek naar toezicht en handhaving op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid.
Voor het onderzoek is de volgende doelstelling geformuleerd:

Het onderzoek biedt de raad inzicht in de uitvoeringspraktijk van toezicht en handhaving op OOV, met specifieke aandacht voor de rol van de raad ten aanzien van de ontwikkelingen in dit domein. De resultaten zijn ondergebracht in drie thema’s:

– Beleid en uitvoeringsprogramma’s
– Organisatie en uitvoeringspraktijk
– Sturing door de raad

Centrale onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag is:
Welk toezichts- en handhavingsbeleid op het gebied van OOV heeft de gemeente vastgesteld en wordt dit beleid doelmatig en doeltreffend uitgevoerd?

De volgende deelvragen komen aan bod:
1. Welk beleid is door de gemeente vastgesteld ten aanzien van toezicht en handhaving op OOV en welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in dit beleid?
2. In hoeverre is dit beleid inzichtelijk en adequaat geformuleerd?
3. Op welke wijze is het OOV-beleid uitgewerkt in uitvoeringsprogramma’s?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Molenlanden
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Jolanda Stam
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Necker van Naem