Skip to main content

Veiligheidsbeleid

Datum van publicatie: 20-11-2018

inzicht bieden in de: – wijze waarop het veiligheidsbeleid inhoudelijk en procesmatig tot stand is gekomen en de prioriteiten zijn/worden gesteld; – mate waarin de doelstellingen specifiek, meetbaar, realistisch en tijdgebonden zijn geformuleerd;

Centrale onderzoeksvraag

Beschikt de gemeente over een concreet en op de problematiek toegesneden lokaal veiligheidsbeleid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Albrandswaard
Ingestuurd door
G Gijzendorffen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Public Stuff