Skip to main content

Vensterscholen. Het onderhoud van een concept.

Datum van publicatie: 2020-10-01

Raadsbreed maakten fracties zich in 2019 zorgen over onverwachte financiële tegenvallers bij het onderhoud van gemeentelijk vastgoed. De Rekenkamer Groningen onderzocht dit onderwerp toegespitst op de Vensterscholen. De Rekenkamer concludeert dat het onderhoud van de Vensterscholen op orde is, zeker wanneer deze in eigendom van de gemeente zijn. Voor de Vensterscholen in eigendom van schoolbesturen zijn de risico’s beperkt. Wel blijkt dat verduurzaming nog niet van de grond is gekomen. Bij het project ‘Fris en Duurzaam’ treedt een ongewenst neveneffect op, namelijk het niet inschakelen van installaties vanwege te weinig onderhoudsbudget. Verder bestaat er onduidelijkheid over het concept Vensterschool: binnen de gemeente worden hiervoor verschillende definities gebruikt. Op grond van het onderzoek doet de Rekenkamer vijf aanbevelingen gericht op het verhelderen van het concept Vensterschool voor alle betrokkenen en op de verantwoordelijkheid van de gemeente ten aanzien van de Vensterschoolgebouwen, ook als deze in eigendom van de schoolbesturen zijn. Verder beveelt de Rekenkamer aan om met de schoolbesturen in overleg te treden over de behoeftes en mogelijkheden van onderhoud en verduurzaming van de schoolgebouwen en periodiek toezicht uit te oefenen op het onderhoud van de schoolgebouwen.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe is het onderhoud georganiseerd en wat is de huidige staat van onderhoud van de verschillende gebouwen rondom de Vensterscholen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Groningen
Provincie(s)
Groningen
Ingestuurd door
S. Steenbeek
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Metafoor
Onderzoeksbureau 2
Helix Advies