Skip to main content

Verbonden met Licom

Datum van publicatie: 2013-01-30

Conclusie van het onderzoek naar de 4 rollen van de raad als eindverantwoordelijke is dat de beleidskaders en informatievoorziening m.b.t. die rollen summier, maar volgens de wet zijn vastgelegd. De informatie¬voorziening schoot echter ernstig tekort, m.n. t.a.v. de financiële kant van de uitvoering. Oorzaken waren de beperkte capaciteit bij de gemeenten in de periode voor 2011 en weinig aandacht voor sociale werkvoor¬zie¬ning bij de gemeentebesturen. Deze moeilijke materie vergt veel kennis en tijd van raadsleden. Tijdens de privatiseringsgolf in de jaren 90 is de uitvoering van de Wsw door de 11 gemeenten op afstand gezet met het oog op efficiëntere marktwerking en hoop op wellicht zelfs een kleine plus. Er was weinig oog voor de budget- en eindverantwoor¬delijk¬heid van de raad. Vermenging van publiek en privaat maakt governancevraagstukken ingewikkeld. Conclusie is dat de governancestructuur niet optimaal heeft gefunctioneerd en aanleiding was voor een problematiek van dubbele petten en gebrekkige of tegenstrijdige informatiebehoeften. Gemeentebesturen werden niet adequaat geïnformeerd over de financiële risico’s. De structuren van GR (WOZL) en NV (Licom) worden vaak genoemd als reden voor de imperfecte informatie¬voorziening. De RKC’s menen dat de diverse governancecodes voldoende instrumenten en waarborgen kunnen geven, afhankelijk van de structuur van de uitvoering.

Centrale onderzoeksvraag

In het onderzoek wordt uitgegaan van de volgende centrale vraagstelling:
Welke leerpunten zijn te destilleren uit de wijze waarop de raden van 6 van de 11 aandeel-houdende gemeenten de kaderstellende en controlerende taken hebben ingevuld met betrekking tot de (financiële) situatie bij Licom NV, mede gelet op de vier belangen (zie hiervoor) die hieraan verbonden zijn?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissies Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken en Vaals
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Bertie Vermeersch-Dortants
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers met elkaar