Skip to main content

Vergunningverlening Amercentrale provincie Noord-Brabant

Datum van publicatie: 2022-07-19

De Zuidelijke Rekenkamer heeft in de periode mei–juni 2022 een onderzoek uitgevoerd naar de besluitvorming in 2019 over vergunningverlening Wet natuurbescherming aan de Amercentrale en de informatievoorziening daarover aan Provinciale Staten (PS). Dit naar aanleiding van een verzoek van PS Noord-Brabant.
De rekenkamer stelt op basis van het uitgevoerde onderzoek vast dat de provincie de landelijke ontwikkelingen en kaders die in 2019 golden, heeft gevolgd. Daarbij geldt de kanttekening dat deze kaders in 2019 sterk in beweging waren vanwege de PAS-uitspraak van de Raad van State, met vertragingen, onduidelijkheden en wijzigingen als gevolg. Dit heeft mede geleid tot misverstanden en vragen bij PS, die mogelijk voorkomen hadden kunnen worden door nog uitgebreidere en tijdiger informatievoorziening door Gedeputeerde Staten (GS) op onderdelen. Grote en bewuste onzorgvuldigheden in het proces van vergunningverlening heeft de rekenkamer daarbij echter niet kunnen vaststellen.
Naast deze aandachtspunten voor informatievoorziening door GS, benoemt de rekenkamer aandachtspunten voor PS m.b.t. kaderstelling. Dit betreft mogelijkheden die PS hebben om bij besluitvorming over politiek bestuurlijk belangrijke en tegelijk inhoudelijk complexe materie, extra kaders te stellen. Zo bestaat de mogelijkheid voor PS om te bepalen hoe vaak ze willen worden geïnformeerd en op welke momenten in de besluitvorming. Daarnaast kunnen PS zich bijv. inhoudelijk laten informeren door externe experts.

Centrale onderzoeksvraag

Doel: PS inzicht geven in hoe de besluitvorming en informatievoorziening over de vergunningverlening in de praktijk is verlopen, of dit conform de geldende kaders is gegaan en welke aandachtspunten daaruit voor de toekomst volgen. Dit ter ondersteuning van de kaderstellende en controlerende rol van PS en een goed samenspel met GS in de toekomst.

De volgende onderzoeksvragen zijn leidend geweest:
1. Wat zijn de relevante provinciale kaders voor besluitvorming omtrent vergunningverlening door GS en voor informatievoorziening aan PS?
2. Hoe zag het besluitvormingsproces van GS omtrent de vergunningverlening aan de Amercentrale er in de praktijk uit?
3. Op basis van welke informatie hebben GS besloten?
4. Welke informatie hebben PS op welke momenten ontvangen over de vergunningverlening in 2019 en de periode daarna?
5. Welke bestuurlijke vraag- en aandachtspunten leveren de antwoorden op bovengenoemde vragen op, die al dan niet onderwerp kunnen zijn voor verdere verdieping?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Zuidelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Astrid Matheeuwsen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf