Skip to main content

Vergunningverlening, toezicht en handhaving provincie Limburg

Datum van publicatie: 2022-12-09

Negatieve effecten van bedrijven op de leefomgeving kunnen maatschappelijk grote gevolgen hebben. Wanneer normen worden overschreden kunnen het milieu en de mentale en fysieke gezondheid van mensen worden aangetast. Naast milieu en gezondheid kunnen bedrijven door de opslag van gevaarlijke stoffen ook risico’s vormen voor de veiligheid van de omgeving. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is een belangrijk instrument om de negatieve effecten van bedrijven op de leefomgeving te beheersen.

Met deze achtergrond heeft de Zuidelijke Rekenkamer de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving onderzocht. Dit onderzoek heeft zich specifiek gericht op VTH op het gebied van milieu (Wabo) en externe veiligheid (Brzo). De belangrijkste bestuurlijke hoofdpunten volgend uit het onderzoek van zijn:
1. De uitvoering van VTH toont kwetsbaarheden die zijn gerelateerd aan de politiek/bestuurlijke keuze van de provincie voor een minimalistische benadering.
2. In het beleid en de uitvoering wordt op verschillende onderdelen niet doorgepakt, wat ten koste gaat van effectiviteit en doelmatigheid.
3. De RUD Zuid-Limburg heeft als zelfstandige organisatie de uitvoering overwegend op orde, maar bij sommige processen is er nog wel verbetering wenselijk.
4. De informatievoorziening van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten behoeft verbetering op het punt van integraliteit/totaaloverzicht, Provinciale Staten kunnen hun rol scherper invullen.

Centrale onderzoeksvraag

Doel van het onderzoek van de Zuidelijke Rekenkamer is om Provinciale Staten inzicht te geven in de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Vanuit hun controlerende rol zijn Provinciale Staten namelijk verantwoordelijk voor het horizontale toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van VTH.

De onderzoeksvragen zijn:
1. Wat is de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving in de praktijk in de provincie Limburg?
2. Hoe is de betrokkenheid van Provinciale Staten en wat is de kwaliteit van de informatievoorziening aan Provinciale Staten over dit onderwerp?

Het onderzoek richt zich specifiek op VTH in het kader van de Wabo milieu en het Brzo.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Zuidelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Jeroen Barte
Onderzoek door
Rekenkamer zelf