Skip to main content

Vergunningverlening

Datum van publicatie: 14-05-2014

De rekenkamer van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft een onderzoek uitgevoerd naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van en klanttevredenheid over de vergunningverlening door de gemeente. De vergunningverlening in de gemeente Súdwest-Fryslân blijkt overwegend rechtmatig te verlopen. De gemeente heeft gedurende de afgelopen drie jaar maatregelen getroffen die de doelmatigheid van de vergunningverlening ten goede (zullen) komen. Vergunningaanvragers in de gemeente blijken tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening en over de mate waarin er rekening wordt gehouden met hun specifieke wensen en behoeften. Ten aanzien van (de communicatie over) de hoogte van de leges worden verbeterpunten aangedragen.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre verloopt het proces van vergunningverlening in de gemeente Súdwest-Fryslân rechtmatig, doelmatig en naar tevredenheid van de klanten en wat kan de gemeente doen om de rechtmatigheid, doelmatigheid en klanttevredenheid te verbeteren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Súdwest-Fryslân
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Marsha de Vries
Onderzoek door
Rekenkamer zelf