Skip to main content

Vervolgonderzoek verbonden partijen van de gemeente Ede

Datum van publicatie: 01-10-2014

In dit rapport wordt onderzocht wat er met de aanbevelingen uit een eerder onderzoek naar verbonden partijen is gedaan en welke mogelijkheden er zijn om de samenwerking verder vorm te geven. In dit vervolgonderzoek staan vier verbonden partijen van gemeente Ede centraal. Bij het kiezen van de casussen heeft de commissie de volgende criteria gehanteerd: een spreiding over zowel de harde als zachte sectoren van gemeente Ede; het politieke/maatschappelijke belang van de betreffende verbonden partij; het financiële belang dat gemoeid is met de verbonden partij; actuele ontwikkelingen en sturingsmogelijkheden voor de gemeente.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de aanbevelingen uit de rapportage ‘Verbind en beheers’ opgevolgd c.q. geïmplementeerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer zelf