Skip to main content

Vooronderzoek probleemstelling, urgentie en verwachtingen Steinerbos

Datum van publicatie: 29-09-2016

In de gemeente Stein is al vele jaren veel beroering en emotie over het Steinerbos. Nadat op 3 januari 2013 het Steinerbos op meer bestuurlijke afstand is gezet door de oprichting van de Steinerbos B.V., met als enige aandeelhouder de gemeente Stein, is het tijd om de werking van de verzelfstandiging en de werking van controle en kaderstellende rol van de gemeenteraad
te evalueren.
De rekenkamercommissie van Stein (hierna rekenkamer} wil voorafgaand aan een komend onderzoek eerst bij alle betrokkenen inventariseren wat de verwachtingen waren en wat de wensen met betrekking tot toezicht en beheersing zijn.
Dit vooronderzoek is opgenomen in het onderzoeksprogramma 2016 van de rekenkamer.

Centrale onderzoeksvraag

De doelstelling van het onderzoek luidt als volgt: Het in kaart brengen en kwantificeren voor
de gemeenteraad van de constructie rondom de externe verzelfstandiging van het Steinerbos.
De externe verzelfstandiging resulteerde in het oprichten van de privaatrechtelijke organisatie
Steinerbos BV.
De van deze doelstelling afgeleide onderzoeksvragen zijn tot stand gekomen naar aanleiding
van de interviews bij alle gemeenteraadsfracties, college en directie/bestuur van de BV:
1. De beoogde doelen bij de verzelfstandiging
1.1. Wat was de aanleiding voor de externe verzelfstandiging van het Steinerbos?
1.2. Waarom is gekozen voor een privaatrechtelijke organisatie (BV) , wat waren de
voordelen?
1.3. Welke doelen hadden raadsfracties enerzijds en college anderzijds bij de verzelfstandiging,
en zijn die doelen bereikt?
2. De mogelijkheden van control van raad en college
2.1. Wat voor verwachtingen waren er met betrekking tot toezicht en controle bij raad en
college? Zijn hierbij kaders meegegeven?
2.2. Zijn die verwachtingen uitgekomen?
3. De informatieverstrekking
3.1. Hoe was de informatieverschaffing vanuit de BV aan aandeelhouder en overige stakeholders
ingericht?
3.2. Hoe was informatievoorziening van college/AvA aan de raad geregeld?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Ingestuurd door
Thijs Deckers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf