Skip to main content

Voortgang energietransitie Noord-Brabant

Datum van publicatie: 2023-11-16

Vijf jaar na een gezamenlijk onderzoek met andere provinciale rekenkamers, heeft de Zuidelijke Rekenkamer onderzoek uitgevoerd naar de stand van de energietransitie in de provincie Noord-Brabant. In die vijf jaar is een Klimaatakkoord gesloten, zijn doelen gesteld en hebben mondiale ontwikkelingen de urgentie van de energietransitie vergroot.

De rekenkamer concludeert dat de provincie Noord-Brabant ambitieus is. Voor duurzame energie kent de provincie een doelstelling die bijna tweemaal zo hoog is als de nationale doelstelling. Tegenover hoge ambities ziet de rekenkamer een achterblijvende realisatie. Zonder intensiveringen in beleid is de provincie niet op koers de eigen doelstellingen te halen. Daarvoor zal de provincie, naar het oordeel van de rekenkamer, een steviger regierol moeten durven pakken. Zowel richting partners in de RES’en als op het ruimtelijk domein. De provincie heeft daarvoor de bevoegdheden en het instrumentarium, nu komt het erop aan die ook te benutten. De provincie heeft ook nog een slag te maken in het geven van duidelijker informatie aan Provinciale Staten, om de beoogde transitie beter te kunnen volgen.

Centrale onderzoeksvraag

Binnen het onderzoek onderscheidt de rekenkamer vier invalshoeken.

1. Vervolgonderzoek 2018:
We hebben de doorwerking van de aanbevelingen van destijds onderzocht.

2. Voortgang doelstellingen:
Hoe zijn doelstellingen tot stand gekomen, wat de voortgang is en in hoeverre worden PS geïnformeerd?

3. Governance RES‘en:
Welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft de provincie in het netwerk van de RES’en en wat is hierover afgesproken?
Welke mogelijkheden heeft de provincie tot interventie indien afspraken en verantwoordelijkheden binnen de RES’en niet worden waargemaakt en hoe worden deze benut in relatie tot tijdig doelbereik?

4. Sturingsmogelijkheden van de provincie:
Welke sturingsmogelijkheden heeft de provincie, naast de rol en betrokkenheid binnen de RES’en?
Waar liggen de beste kansen voor versnelling, indien noodzakelijk of wenselijk?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Zuidelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Carlo van den Berg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
CE Delft