Skip to main content

Voortvarendheid omwille versnelling woningbouw

Datum van publicatie: 2022-09-09

Het woonbeleid en de uitvoering daarvan kent een grote maatschappelijke en bestuurlijke belangstelling. De woonvisie is in 2017 vastgesteld en de uitvoering heeft afgelopen jaren vorm kunnen krijgen. Qua timing lijkt het de RKC dan ook een goed moment daar eens op terug te kijken.
Met het onderzoek wordt beoogd inzicht te geven in:
• het woonbeleid van de gemeente Best;
• de wijze, waarop daaraan uitvoering wordt gegeven en de gehanteerde rolverdeling hierbij;
• de resultaten van het beleid;
• de rol van de gemeenteraad;
• de mogelijke verbeteringen.

Centrale onderzoeksvraag

Is er sprake van een integraal en richtinggevend beleid voor wonen in Best en zijn de rollen van de betrokken spelers duidelijk gedefinieerd?
Wordt het beleid periodiek geactualiseerd? In het bijzonder ook mbt tot specifieke doelgroepen zoals arbeidsmigranten? Is er sprake van een systematische doorvertaling van het beleid naar uitvoeringsprogramma’s? Welke instrumenten worden ingezet om het beleid te realiseren?
Hoe is de rolverdeling tussen de verschillende spelers (intern en extern) bij de uitvoering en hoe wordt deze ervaren? In welke mate wordt het beleid ook daadwerkelijk gerealiseerd? Wat bevordert en wat remt de realisatie van het beleid?
Wordt de gemeenteraad in positie gebracht om zijn rol als kadersteller en controleur te spelen?
Op welke wijze pakt de gemeenteraad zijn rol?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Best
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
J.M. van Berlo
Onderzoek door
Rekenkamer zelf