Skip to main content

Vorming Brede School Schoolbrink Zuidwolde

Datum van publicatie: 2012-03-29

De rekenkamercommissie doet ten behoeve van de raad onderzoek naar de rechtmatigheid,
doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde beleid.
De gemeenteraad heeft op 22 december 2011 besloten de rekenkamercommissie te verzoeken
onderzoek te doen naar de vorming van de twee brede scholen in Zuidwolde, te weten aan de
Heidelaan en aan de Schoolbrink. In deze vergadering besloot de raad over het definitieve krediet
voor de bouw van de brede school aan de Schoolbrink. In de aanloop naar deze vergadering was
gebleken dat de gemeente De Wolden twee termijnen had overschreden en daardoor in totaal €
521.162 aan toegezegde Rijkssubsidies was misgelopen.
De raad heeft de rekenkamercommissie gevraagd de volgende aspecten te bekijken:
– het inzichtelijk maken van de opbouw van de kosten van de vorming van brede scholen in
Zuidwolde;
– het inzichtelijk maken van de gemeentelijke financiële bijdragen;
– verklaringen te geven waarom de kosten zijn gestegen en waarom de inkomsten zijn gedaald;
– de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken actoren in dit proces te evalueren en het
geven van adviezen aan de gemeentelijke actoren (raad, college en ambtelijke organisatie).
De raad heeft dit besluit genomen omdat:
– hij vindt dat de besluitvorming rond de vorming van de brede scholen geëvalueerd moet worden
zodat er lering kan worden getrokken voor komende projecten;
– de raad op basis van de evaluatie verantwoording wil afleggen aan de inwoners van

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de besluitvorming en de uitvoering bij de vorming van de twee brede scholen in
Zuidwolde doelmatig en doeltreffend geweest?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Wolden
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Jeroen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf