Skip to main content

Vraaggericht jeugdzorgaanbod in de noordelijke provincies – Groningen

Datum van publicatie: 09-11-2006

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2006 de resultaten van haar onderzoek naar de mate waarin de drie noordelijke provincies hun jeugdzorgaanbod hebben afgestemd op de vraag naar jeugdzorg. Dit naar aanleiding van de (destijds) nieuw in werking getreden Wet op de Jeugdzorg. In drie afzonderlijke onderzoeksrapporten zijn de bevindingen te lezen.
De Noordelijke Rekenkamer concludeert dat in alle drie de provincies het aanbod onvoldoende is afgestemd op de vraag. De perspectieven zijn echter positief. Zowel in de provincie Drenthe, als in Fryslân en Groningen zijn maatregelen ingezet om de situatie te verbeteren.

Centrale onderzoeksvraag

De probleemstelling voor dit onderzoek luidt als volgt: ‘In hoeverre zorgen de Noordelijke provincies voor een vraaggericht
jeugdzorgaanbod waarvoor de Bureaus Jeugdzorg indiceren?’

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Provincie(s)
Groningen
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri
Onderzoek door
Rekenkamer zelf