Skip to main content

Vroeg begonnen, veel gewonnen – Opvolgonderzoek Woonbeleid

Datum van publicatie: 2022-02-01

De Rekenkamercommissie is nagegaan of het college de aanbevelingen uit het onderzoek Woonbeleid uit 2017 heeft uitgevoerd.
De resultaten staan in de notitie ‘Vroeg begonnen is veel gewonnen’.
Op basis van de bevindingen in dit opvolgonderzoek trekt de RKC de volgende conclusies:
1. Het college heeft van de vier aanbevelingen/beslispunten uit het RKC onderzoek uit 2017 er twee
opgevolgd, één deels opgevolgd en één niet opgevolgd.
2. De woonbehoeften van bewoners en de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen op het vlak van
wonen zijn redelijk tot goed in beeld.
3. De raad stelt nu in beperkte mate kaders bij het maken en vaststellen van nieuw of gewijzigd
woonbeleid. De raad heeft in de onderzochte periode geen amendementen ingediend op vast te
stellen woonbeleid. Wel heeft hij diverse moties ingediend die gaan over hoe het college eerder
vastgesteld beleid uitvoert.
4. De doelen van het huidige woonbeleid van de gemeente Haarlemmermeer zijn onvoldoende specifiek
en meetbaar. Ook is het niet duidelijk hoe maatregelen causaal moeten bijdragen aan het behalen van
beleidsdoelen. Deze onduidelijkheid over hoe het beleid zou moeten werken, maakt het moeilijk voor
de raad om het woonbeleid te beoordelen, te controleren en bij te sturen.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre heeft het college de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek ‘Ruimte voor verbetering?’uit 2017 opgevolgd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Haarlemmermeer
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Margo Rosdorff
Onderzoek door
Rekenkamer zelf