Skip to main content

Waarborgen Bestuurlijke Integriteit

Datum van publicatie: 2015-01-12

Op basis van de bevindingen zoals verwoord in paragraaf 3.2.1 komt de
rekenkamercommissie tot de conclusie dat het bestuurlijke integriteitsbeleid van de
gemeente vrijwel geheel voldoet aan de normen die daaraan in wet en regelgeving zijn
gesteld. Het integriteitsbeleid heeft duidelijk al geruime tijd aandacht in de gemeente De
Wolden en vertoont het beleid voldoende samenhang.
De opzet van het bestuurlijke integriteitsbeleid voldoet materieel aan de wettelijke
bepalingen. Formeel gezien echter niet aangezien de raad de Nota Integriteitsbeleid van
2008 op 12 maart 2009 ten onrechte voor kennisgeving heeft aangenomen. In die nota
zijn namelijk de gedragsregels voor bestuurders opgenomen die op grond van de
Gemeentewet door de raad moeten worden vastgesteld. Ook is verzuimd de herziene
versie van de nota in 2010 aan de raad voor te leggen. Verder heeft de
rekenkamercommissie geconstateerd dat de noodzakelijke herijking van de regelgeving
aan de hand van de ministeriele Handreiking te lang op zich heeft laten wachten.
Als gevolg van het feit dat er geen risico-inventarisatie en -analyse heeft plaatsgevonden
kan niet worden nagegaan of het bestuurlijke integriteitsbeleid de relevante risico’s
afdekt. Een risico-inventarisatie en een analyse van die risico’s, voorafgaande aan het
vaststellen van de Nota Integriteitsbeleid, had ervoor kunnen zorgen dat de vast te
stellen regels toegespitst zijn op de te verwachten problemen bij de uitvoering van het
Rekenkamerco

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze heeft de gemeente De Wolden haar bestuurlijke
integriteitsbeleid vormgegeven en toegepast en is dit adequaat?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Wolden
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Jeroen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf