Skip to main content

Wachten op opvang: maatschappelijke opvang en beschermd wonen onderzocht

Datum van publicatie: 14-12-2017

Met dit onderzoek beoogt de rekenkamer Amsterdam inzicht te verschaffen in de opvang van dak- en thuislozen in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen en in de mogelijke belemmeringen voor de in-, door- en uitstroom.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre realiseert het gemeentebestuur (1) een adequate toegang tot de opvang voor (dreigend) dak- en thuislozen en (2) neemt zij in voldoende mate de belemmeringen weg om in-, door- en uit te stromen?
Hoofdvraag 1: In hoeverre realiseert het gemeentebestuur een adequate toegang tot de opvang voor (dreigend) dak- en thuislozen?
Hoofdvraag 2: In hoeverre neemt het gemeentebestuur in voldoende mate belemmeringen weg om in-, door- en uitstroom naar andere voorzieningen en woonvormen, inclusief hulpverlening, te realiseren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Provincie(s)
Noord-Holland
Onderzoek door
Rekenkamer zelf