Skip to main content

Warmte zonder leiding, onderzoek naar de governance van het Warmtebedrijf

Datum van publicatie: 2021-10-01

De gemeente heeft in 2006 het Warmtebedrijf opgericht. Met het Warmtebedrijf wil de gemeente Rotterdam de uitstoot van broeikasgassen beperken en de luchtkwaliteit verbeteren. Sindsdien heeft de gemeente het Warmtebedrijf verschillende keren geholpen. Opgeteld is € 73,5 mln. kapitaal gestort in het Warmtebedrijf. Ook staat de gemeente garant voor de schulden van het Warmtebedrijf.
De rekenkamer concludeert op basis van haar onderzoek dat gaandeweg het maatschappelijke belang van het Warmtebedrijf op de achtergrond is geraakt. Zo heeft het college geen concrete doelstellingen opgesteld voor de vermindering van broeikasgas of verbetering van de luchtkwaliteit. Doordat de gemeente allerlei financiële verplichtingen is aangegaan kan ze niet zomaar meer uit het Warmtebedrijf stappen.
In 2017 is een contract gesloten tussen het Warmtebedrijf en Nuon voor levering van warmte in Leiden. Het Warmtebedrijf kent grote financiële risico’s, zoals vertraging van de aanleg van de warmteleiding en onvoldoende klanten. De gemeente heeft deze risico’s niet goed in beeld gebracht en onvoldoende gedaan om ze te verminderen. De rekenkamer concludeert verder onder meer dat de gemeente het Warmtebedrijf niet goed aanstuurt. Zo zijn taken en verantwoordelijkheden niet duidelijk vastgelegd en is de relatie met het Warmtebedrijf te weinig zakelijk.

Centrale onderzoeksvraag

Heeft de gemeente op adequate wijze invulling gegeven aan de governance van het Warmtebedrijf, worden de risico’s ten aanzien van de deelneming in het Warmtebedrijf voldoende beheerst en is de raad voldoende geïnformeerd over deze risico’s?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rotterdam
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Kees de Waijer
Onderzoek door
Rekenkamer zelf