Skip to main content

Wat kost een nieuw zwembad? Onderzoek naar de besluitvorming en exploitatie Geusseltbad

Datum van publicatie: 2018-02-27

De bouw van het Geusseltbad is ca. €8 miljoen duurder geworden dan oorspronkelijk geraamd. Ook moest de exploitatiebegroting in de afgelopen jaren meermalen worden opgehoogd. De hogere kosten en het exploitatietekort, en de vraag of de exploitatie voor de komende jaren wel goed is begroot, waren voor de Rekenkamer Maastricht aanleiding om in 2017 te onderzoeken hoe de besluitvorming rond de bouw en exploitatie van het Geusseltbad is verlopen en welke lessen daaruit kunnen worden geleerd.
Het onderzoek laat zien dat de risico’s en onzekerheden die samenhangen met de bouw en exploitatie van het Geusseltbad vooraf wel globaal zijn geïdentificeerd, maar niet zijn gekwantificeerd en doorvertaald naar de projectbegroting. De risico’s zijn slechts globaal gemeld aan de raad en niet de mogelijke effecten werden niet uitgedrukt in euro’s. Dat had wel gemoeten volgens de rekenkamer, zeker wat betreft de exploitatierisico’s.
De raad is de afgelopen jaren niet volledig en juist is geïnformeerd over de totale lasten van het Geusseltbad voor de gemeente. De informatie die aan de raad is verstrekt is geen goede integrale weergave geweest van de werkelijke gemeentelijke lasten.

Centrale onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag luidde of, en op welke manier, rekening is gehouden met risico’s en onzekerheden die inherent zijn aan een dergelijk groot project. Het gaat daarbij om risico’s en onzekerheden die samenhangen met de bouw, maar ook de risico’s die te maken hebben met de exploitatie. Daarom is ook de exploitatiebegroting 2016 van het Geusseltbad onderzocht en bezien is of deze is gebaseerd op realistische uitgangspunten, ook in meerjarenperspectief.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Maastricht
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Marjolein Heesbeen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf