Skip to main content

Weerbaarheid tegen zorgfraude

Datum van publicatie: 2021-10-05

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de vraag of de gemeente in haar beleid en uitvoering voldoende waarborgen heeft ingebouwd om het risico op zorgfraude effectief tegen te gaan. Aanleiding is de landelijke schatting dat tussen de 3 en 10% van het totale budget voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet wegvloeit naar fraude. Uit landelijk (wetenschappelijk en journalistiek) onderzoek blijkt ook dat achter deze cijfers veel menselijk leed schuil gaat. Frauduleuze zorgaanbieders onthouden immers zorg en ondersteuning aan (veelal) kwetsbare mensen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat georganiseerde criminaliteit steeds makkelijker zijn weg vindt naar de gemeentelijke zorgbudgetten. Zorgfraude gaat dan gepaard met uitbuiting, bedreiging en doelbewuste sociale isolatie. Het landelijke beeld laat zien dat het belangrijk is om werkelijk invulling te geven aan de wettelijke taak om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de zorguitgaven in het Sociaal Domein.

Centrale onderzoeksvraag

Heeft de gemeente in haar beleid en uitvoering voldoende waarborgen ingebouwd om het risico op zorgfraude effectief tegen te gaan?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer gemeente Vijfheerenlanden
Ingestuurd door
Rob Paulussen en Jolanda Versteegh
Onderzoek door
Rekenkamer zelf