Skip to main content

Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid

Datum van publicatie: 28-07-2016

Sinds de invoering van de Participatiewet heeft ook de gemeente Veenendaal meer verantwoordelijkheid op het gebied van re-integratie. Zo is de groep waarvoor de gemeente verantwoordelijk is omvangrijker geworden. Deze groep is gegroeid met een deel van de mensen die vroeger in de Wajong zouden komen en de mensen die eerder een indicatie voor de sociale werkvoorziening zouden krijgen. Tegelijkertijd is het budget dat vanuit het Rijk beschikbaar is voor re-integratie gekrompen. Gevolg is dat ook Veenendaal op het gebied van re-integratie verantwoordelijk zijn voor meer mensen, maar hiervoor per persoon minder budget hebben. Een doelmatige en doeltreffende inzet van middelen is daarom van groot belang, met andere woorden, wat werkt goed, wat werkt minder goed en waar ligt dit aan?

De rekenkamercommissie heeft echter van het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal geen medewerking gekregen voor een deel van het onderzoek. De rekenkamercommissie kan om die reden geen uitspraken doen over de effectiviteit van het re-integratiebeleid. Het voorliggende onderzoek beantwoordt een aantal vragen met betrekking tot de beleidsvorming, definitie van doelgroepen, uitvoeringsprocessen en informatievoorziening binnen het re-integratiebeleid van de gemeente Veenendaal. De rekenkamercommissie betreurt het dat dit rapport onvolledig is en dat de hoofdvraag met betrekking tot de effectiviteit van het re-integratiebeleid onbeantwoord blijft.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe doelmatig en doeltreffend is het re-integratiebeleid van de gemeente Veenendaal? In welke mate staat de inzet van de instrumenten in verhouding tot resultaten? Welke factoren verklaren de gerealiseerde uitkomsten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veenendaal
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Sara Hendriks
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)