Skip to main content

Werk maken van inburgering. Onderzoek naar resultaten inburgeringsbeleid.

Datum van publicatie: 2009-10-26

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de resultaten van het inburgeringsbeleid van Den Haag.

Uit het onderzoek van de Rekenkamer Den Haag blijkt dat de meeste nieuwkomers die een inburgeringstraject in Den Haag met goed gevolg afleggen zich daardoor gemotiveerd en gesterkt voelen in hun zelfvertrouwen. Des te groter is de teleurstelling bij deze groep wanneer zij ondanks het succesvol afronden van het inburgeringstraject nauwelijks een (betere) baan kunnen vinden. Zo luidt de conclusie van het onderzoek van de Rekenkamer Den Haag.

Centrale onderzoeksvraag

  1. hebben de geslaagden van de inburgeringcursussen succes met participeren en/of re-integreren?
  2. helpen de aangeleerde vaardigheden en kennis (volgens de doelgroep zelf) voor participatie en re-integratie?
  3. wat zijn de beweegredenen van ‘uitvallers’ en degenen die kiezen voor ‘eigen verantwoordelijkheid’ om niet (langer) de door de gemeente aangeboden inburgeringcursus te volgen? In hoeverre participeren en/of re-integreren zij?
  4. wat zijn (volgens de doelgroep zelf) succes- en faalfactoren voor deelname aan inburgering?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Den Haag
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Coen Eisma
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
RadarAvies