Skip to main content

Wie de schoen past! Nazorg op rekenkamerrapporten

Datum van publicatie: 14-07-2014

De rekenkamercommissie van de gemeente Coevorden heeft voor 8 van haar rapporten uit de jaren 2009 tot en met 2012 geïnventariseerd, in hoeverre de gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie de aanbevelingen uitgevoerd hebben. De Rekenkamercommissie Coevorden concludeert in haar rapport ‘Wie de schoen past! Nazorg op
rekenkamerrapporten’, dat dit in het algemeen adequaat is gebeurd.

Centrale onderzoeksvraag

Wanneer en in hoeverre zijn de aanbevelingen die de raad overgenomen heeft, daadwerkelijk ingevoerd en in hoeverre heeft de gemeente de prestaties gerealiseerd die deze aanbevelingen beoogden?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Coevorden
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Carel Horstmeier
Onderzoek door
Rekenkamer zelf