Skip to main content

Wijkaanpak, de beste aanpak?

Datum van publicatie: 31-05-2011

De Delftse rekenkamer heeft nader onderzoek gedaan om, in het kader van deze herziening van de wijkaanpak, inzicht te verwerven in de succes- en faalfactoren van het wijkgericht werken in Delft met het oog op het nieuwe beleid. De rekenkamer heeft onderzocht welke handvatten uit het verleden kunnen worden gebruikt bij de vernieuwde aanpak?

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is het wijkgericht werken effectief? Wat zijn de doelen die het gemeentebestuur wil bereiken met de herziening van de Delftse wijkaanpak?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Delftse Rekenkamer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
W. Dubbeld
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)