Skip to main content

Wonen in beweging – onderzoek naar woonbeleid Lansingerland

Datum van publicatie: 2022-07-07

In het rapport ‘bouwen in beweging’ onderzocht de Rekenkamer Lansingerland hoe en in welke mate het woonbeleid van Lansingerland van invloed is geweest op de aansluiting tussen vraag en aanbod op de woningmarkt in de gemeente. Vraag en aanbod verwijzen naar de inkomenscategorieën van de Lansingerlandse huishoudens en de daarbij passende woningwaarden of huurprijzen van de lokale woningvoorraad. De rekenkamer gebruikte zogeheten CBS-microdata om te zien hoe inkomens en woningwaarden zich vanaf 2015 ontwikkelden en in welke mate dit bij elkaar aansluit. Ook onderzocht de rekenkamer hoe de gemeente met haar eigen beleidsinstrumenten en haar samenwerking met onder andere bouwers, investeerders en corporaties uitvoering geeft aan het woonbeleid. De rekenkamer keek zowel naar de uitvoeringsperiode van de gemeentelijke woonvisie 2015-2020 – dat wil zeggen van 2015 tot halverwege 2021 – als naar het eerste half jaar dat de nieuwe woonvisie van 2021-2025 van kracht was. Deze werd in de zomer van 2021 vastgesteld.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe en in welke mate leidt het woonbeleid van de gemeente Lansingerland tot een betere
aansluiting tussen vraag en aanbod op de Lansingerlandse woningmarkt?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Lansingerland
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Eva Bosch
Onderzoek door
Rekenkamer zelf