Skip to main content

‘Worstelen met klimaatbeleid – onderzoek naar het klimaatbeleid van de gemeente Stichtse Vecht’

Datum van publicatie: 2022-11-02

Het vormen van strategisch overkoepelend klimaatbeleid heeft in Stichtse Vecht lang geduurd en het is een moeizaam proces geweest. De klimaatopgave is ingebed in andere beleidsvelden. De opgave en de ambities zijn in alle beleidsvelden geborgd. Er zijn echter beperkingen in hoeverre hier uitwerking aan wordt gegeven en er zijn beperkingen in de consistentie tussen de beleidsvelden en de klimaatroutekaart.
Stichtse Vecht heeft een zwakke organisatie voor het vormen en uitvoeren van klimaatbeleid. Er is behoefte aan ambtelijk opdrachtgeverschap en sturing op samenwerking aan klimaatbeleid. De organisatie is daarnaast onvoldoende toegerust op de uitvoering.
De gemeenteraad heeft beperkt invulling gegeven aan de kaderstellende rol voor de Routekaart ‘Klimaatneutraal 2030’. Er is geen aparte klimaatmonitor of rapportage waarmee de raad de voortgang van het klimaatbeleid kan volgen. Door het ontbreken van informatie is het gesprek over het klimaatbeleid in de raad de afgelopen jaren veelal los van de feiten gevoerd.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze heeft de gemeente Stichtse Vecht uitvoering gegeven aan het klimaatbeleid en in hoeverre is dit doelmatig en in hoeverre ligt de gemeente op koers voor wat betreft de door haar geformuleerde doelstellingen en ambities?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Stichtse Vecht
Ingestuurd door
J.M. Willenborg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BMC