Skip to main content

Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties)-beoordelingsonderzoek ACAM (Auditdienst Amsterdam)

Datum van publicatie: 07-12-2017

De rekenkamer onderzocht of ACAM voldoet aan Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Hiertoe zijn onderdelen van het controledossier van de gemeenterekening 2016 meer diepgaand gereviewd. De rekenkamer heeft in het onderzoek geen informatie aangetroffen op basis waarvan zij zou moet concluderen dat ACAM niet in voldoende mate aan de in de Wta gestelde eisen voldoet. De rekenkamer is op basis van de gemeentewet belast met het doorlopende toezicht op ACAM voor zover ACAM wettelijke controles uitvoert. In de rekenkamerbrief zijn de uitkomsten van ons Wta-beoordelingsonderzoek ACAM samengevat.

Centrale onderzoeksvraag

Het onderzoek omvat de volgende onderdelen:
– Controleaanpak van de gemeenterekening inclusief de controle van de stadsdelen
– Het kwaliteitsstelsel van ACAM
– Controle van de grondexploitaties
– Controle van het inkoopproces
– Opvolging aanbevelingen uit ons vorige onderzoek van september 2013.
Gedurende ons onderzoek zijn wij nagegaan of de jaarrekeningcontrole is uitgevoerd op basis van een controleplan. Tevens zijn wij nagegaan of de controle adequaat is uitgevoerd en vastgelegd.
Op verzoek van de rekeningencommissie zijn we daarbij tevens
nagegaan hoe de controle op de financiële stromen en standen bij de stadsdelen is uitgevoerd en vastgelegd. Dit omdat na de reorganisatie begin 2015 de stadsdelen, net als de voormalige diensten, geen separate jaarrekeningen meer opstellen.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizingay
Onderzoek door
Rekenkamer zelf