Skip to main content

Zicht op vastgoed: doelen en beleidsinformatie gemeentelijk vastgoed

Datum van publicatie: 24-05-2018

De rekenkamer concludeert dat de informatie die de raad ontvangt onvoldoende is om te beoordelen hoe de behaalde resultaten zich verhouden ten opzichte van de gestelde vastgoeddoelen. Daardoor is onbekend of de geformuleerde doelen worden bereikt.

Centrale onderzoeksvraag

Centrale onderzoeksvraag: wat zijn de gestelde doelen voor het vastgoedbeleid van de gemeente Utrecht en ontvangt de gemeenteraad voldoende informatie om de voortgang bij het realiseren van deze doelen te kunnen beoordelen?
Deelvragen:
1. Hoe zijn de taken en bevoegdheden bij het vastgoedbeleid verdeeld tussen de raad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie?
2. Hoe is de gemeentelijke vastgoedportefeuille samengesteld en hoe is deze verdeeld over de programma’s in de gemeentebegroting?
3. Welke doelen heeft de gemeenteraad gesteld voor het Utrechtse vastgoed en aan welke prestatie-indicatoren wordt de voortgang afgemeten?
4. Zijn deze doelen en prestatie-indicatoren voldoende helder (SMART) geformuleerd en zijn ze met elkaar verenigbaar?
5. Welke informatie ontvangt de gemeenteraad over de stand van zaken ten aanzien van het realiseren van deze doelen?
6. Is deze informatie toereikend om de resultaten van het vastgoedbeleid op hoofdlijnen te kunnen beoordelen? Zo nee, hoe kan deze informatie worden verbeterd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Utrecht
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Sylvia van Leeuwen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf