Skip to main content

Zoek de grens op: grensoverschrijdende milieu-effecten

Datum van publicatie: 07-06-2016

De gemeente Coevorden heeft de grensoverschrijdende milieu-effecten zowel in regelgeving, vergunningverlening als handhaving nog onvoldoende in beeld. De gemeente Coevorden en de overheden aan de Duitse kant van de grens behandelen het grensgebied als twee bestuurlijk en juridisch gescheiden gebieden, terwijl milieu-effecten zich niet aan grenzen houden.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre behoeden de gemeente Coevorden en de Duitse overheid elkaar en elkaars burgers in regelgeving, vergunningverlening en handhaving voor grensoverschrijdende milieuproblemen?

Deelvragen:
1. Hoe zijn in Nederland en Duitsland de regelgeving, vergunningverlening en handhaving op het gebied van milieu ingericht en wat zijn de belangrijkste verschillen hierin?
2. Wanneer en waarover voeren de gemeente Coevorden en de Duitse overheid overleg met elkaar?
3. Hoe betrekken deze overheden de burgers aan de andere kant van de grens bij de milieuvergunningverlening en –handhaving?
4. In hoeverre houden de gemeente Coevorden en de Duitse overheid in de regelgeving adequaat rekening met grensoverschrijdende gevolgen van de activiteiten die onder de milieuvergunning vallen?
5. In hoeverre houden de gemeente Coevorden en de Duitse overheid in de vergunningverlening adequaat rekening met grensoverschrijdende gevolgen van de activiteiten die onder de milieuvergunning vallen?
6. In hoeverre houden de gemeente Coevorden en de Duitse overheid in de handhaving adequaat rekening met grensoverschrijdende gevolgen van de activiteiten die onder de milieuvergunning vallen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Coevorden
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Carel Horstmeier
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)