Skip to main content

Zorgen om de dag van morgen?

Datum van publicatie: 13-10-2014

Het onderzoek betreft de decentralisatie van taken op het gebied van jeugdzorg en Wmo/AWBZ en is bedoeld om de gemeenteraad meer inzicht te geven in hoe deze transities,
inclusief de regionale samenwerking daarin, tot op heden zijn verlopen, maar ook om de raad – op uitdrukkelijk verzoek – te informeren aan ‘welke knoppen de raad kan draaien’ bij de documenten
die thans ter besluitvorming voorliggen (beleidsplan sociaal domein, verordeningen, zorginkoop, begroting).

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is de gemeenteraad van Overbetuwe in staat
(gesteld) om zijn kaderstellende en controlerende rol in lokaal en regionaal verband uit te oefenen
ten aanzien van de decentralisaties van de jeugdzorg en de Wmo/AWBZ?
En hoe kan deze rol in de toekomt versterkt worden?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Overbetuwe
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
A.M.S. Corzilius
Onderzoek door
Rekenkamer zelf