Skip to main content

Zorgen om resultaten: rekenkamerrapport WMO

Datum van publicatie: 06-06-2017

De Rekenkamer Tilburg heeft met dit onderzoek in beeld gebracht in hoeverre op papier en in de
praktijk adequaat door de gemeente wordt gestuurd op het cyclische proces van het Wmo-beleid, de
inkoop ervan, de toegang en de uitvoering (via de inkoopcontracten Wmo-maatwerkvoorzieningen
individuele begeleiding ZIN en Pgb’s). Daarnaast heeft de Rekenkamer in beeld gebracht of en hoe de
gemeente (bij)stuurt via monitoring, verantwoording en evaluatie.

Centrale onderzoeksvraag

Functioneert de keten van beleid, inkoop, toeleiding en uitvoering met betrekking tot de Wmo-maatwerkvoorzieningen begeleiding (ZIN en Pgb) zodanig dat de beoogde beleidsdoelstellingen in de praktijk ook daadwerkelijk gerealiseerd worden?

Deelvragen:
1. Beleid en inkoop Wmo: Wat zijn de doelstellingen van het Wmo-beleid en op welke wijze is de
inkoop van de maatwerkvoorzieningen ZIN en de Pgb’s georganiseerd?
2. Contracten Wmo-maatwerkwerkvoorziening ZIN en Pgb’s: Sluiten de contracten ZIN en de zorgverlening via Pgb’s in voldoende mate aan bij het vastgestelde beleid en bij de waarden van de raad?
3. Functioneren van de Toegang binnen de keten: Stuurt en monitort de gemeente adequaat of de
Toegang in de praktijk ook zodanig functioneert als op papier is beoogd?
4. Monitoring en verantwoording: Op welke wijze vindt monitoring gedurende het uitvoeringsjaar
plaats en op welke wijze wordt na afloop van het uitvoeringsjaar verantwoord (ZIN en Pgb)?
5. Sturing en controle door gemeenteraad: Op welke wijze vervult de gemeenteraad de kaderstellende
en controlerende rol ten aanzien van het Wmo-beleid en de inkoop? Wordt het beleid en
de inkoop periodiek geëvalueerd en leidt dit tot bijstelling van het beleid en/of de inkoop?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Tilburg
Provincie(s)
Noord-Brabant
Onderzoek door
Andere onderzoeker
Walter Gouw Harrie Verbon Theo van Mullekom Marga Vermeer Daniëlle van Dongen