Skip to main content

2022-10-10

Noordelijke Rekenkamer

Samen voor de publieke zaak. Een onderzoek naar Interbestuurlijke Samenwerking in Verticale Verhoudingen

Samenvatting

Gemeenten en provincies werken op verschillende beleidsterreinen horizontaal samen. Op enkele terreinen heeft de provincie ook een verticale verhouding ten opzichte van gemeenten. De provincie is op bepaalde beleidsterreinen toezichthouder op de gemeente, ze vertegenwoordigt bovengemeentelijke belangen en doorgaans is zij beter in staat om middelen en mensen beschikbaar te stellen dan gemeenten. De vraag is in hoeverre dit een spanning oplevert en zo ja, op welke manier die spanning zich dan manifesteert. Een dergelijke spanning tussen horizontale samenwerking enerzijds en de verticale bevoegdheden van de provincie anderzijds doet zich in de praktijk nauwelijks voor.

Onderzoeksvraag

Op welke wijze draagt de provincie eraan bij dat gemeentebesturen ingeval van interbestuurlijke samenwerking als gelijkwaardige partners van de provincie kunnen fungeren?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Gericht op
Provincie Drenthe, Fryslân en Groningen
Rekenkamer(commissie)
Noordelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Linze Schaap
E-mailadres
l.schaap@noordelijkerekenkamer.nl

Externe link