Skip to main content

2022-10-14

Gezamenlijke rekenkamercommissie Dantumadiel en Noardeast-Fryslân

DoeMee-Onderzoek ‘De praktijk van de Wob’

Samenvatting

Wob goed uitgevoerd, informatievoorziening kan beter
Het Wob-onderzoek is uitgevoerd met het oog op de nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze wet wordt per 1 mei 2022 stapsgewijs ingevoerd en vervangt de Wob. De RKC stelt in haar rapport ‘De praktijk van de Wob’ vast dat de uitvoering van de Wob en voorbereiding op de Woo op orde is. Wel wordt maar weinig informatie verstrekt over de concrete Wob-verzoeken, bijvoorbeeld op de websites van de gemeenten of richting beide gemeenteraden. De RKC adviseert de gemeenten daarom om meer actief te zijn in informatievoorziening, allereerst op de website. Ook beveelt de RKC aan om de gemeenteraden jaarlijks te informeren over de indiening en afhandeling van Woo-verzoeken aan de gemeente.

Onderzoeksvraag

Onderzoeksvraag en aanpak
De centrale vraag van het onderzoek luidt: Hoe geven de overheden vorm aan de afhandeling van Wob-verzoeken, in hoeverre gebeurt dit rechtmatig, hoe wordt hierover verantwoording afgelegd, hoe is actieve openbaarmaking geregeld en hoe verhoudt zich dat tot de eisen die de Wet open overheid (Woo) stelt?

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
ProFacto
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Gezamenlijke rekenkamercommissie Dantumadiel en Noardeast-Fryslân
Ingestuurd door
Esther de Vries
E-mailadres
e.devries@noardeast-fryslan.nl

Documenten